de rozenkrans

Je begint het rozenkransgebed met het maken van het kruis met de woorden:
In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Vervolgens bid je bij het kruisje van de rozenkrans de geloofsbelijdenis:
Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader;
vandaar zal Hij komen oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest,
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam
en het eeuwig leven. Amen.

Je sluit de geloofsbelijdenis af met de tekst:
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

 

Bij het eerste losse kraaltje na het kruis bid je het Onze Vader:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd,
uw Rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

 

Daarna volgen drie kraaltjes op een rij.
1. Bij het eerste kraaltje bid je:
Ik groet U, Maria, dochter van God de Vader.
En vervolgens bid je het Wees Gegroet:

Wees gegroet, Maria, vol van genade,
de Heer is met U.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, moeder van God,
bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood.
Amen.

2. Bij het tweede kraaltje bid je:
Ik groet U, Maria, moeder van God de Zoon.
En vervolgens bid je het Wees Gegroet (zie hierboven).

3. Bij het derde kraaltje bid je:
Ik groet U, Maria, bruid van God de heilige Geest.
En vervolgens bid je het Wees Gegroet (zie hierboven).

Je sluit deze drie kraaltjes af met de tekst:
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

 

Dan volgen vijf tientjes (zo genoemd naar de tien weesgegroetjes die er in zitten).

Ieder tientje bid je aldus:

  1. Je noemt het geheim dat aan de beurt is (zie op deze pagina)
  2. Een los kraaltje; daarbij bid je het Onze Vader
  3. Tien kraaltjes; bij ieder kraaltje bid je het Wees Gegroet.
  4. Na de tien kraaltjes bid je het Eer aan de Vader.
  5. Je bidt: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de Hemel, vooral diegenen die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

 

Je sluit de rozenkrans af met:

Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden.
God, uw eniggeboren Zoon heeft ons door zijn leven, zijn dood en verrijzenis de beloning van het eeuwig heil bereid. Wij vragen U: geef ons, die door de allerheiligste rozenkrans van de zalige Maagd Maria deze geheimen gedenken, dat wij mogen navolgen wat zij bevatten, en verkrijgen wat zij beloven. Door Christus onze Heer. Amen.