Gebedsoefeningen

Oefening van geloof

Mijn Heer en mijn God,
ik geloof dat Gij zijt één God in drie Personen,
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest;
dat God de Zoon voor ons is mens geworden en aan
het kruis gestorven;
dat Gij het goede loont en het kwade straft.
Ik geloof alles wat Gij hebt geopenbaard, en door de heilige Kerk ons leert.
Dat geloof ik vast, omdat Gij het hebt gezegd, die
alles weet en altijd waarheid spreekt.
Heer, vermeerder mijn geloof.
Amen.

 

Oefening van hoop

Oneindig goede God,
ik hoop, door de verdiensten van Jesus Christus,
van U te verkrijgen: de eeuwige zaligheid en alle genaden,
die ik daarvoor nodig heb.
Dat hoop ik met een vast vertrouwen,
omdat Gij het hebt beloofd, die almachtig zijt,
oneindig goed voor ons en getrouw in uw beloften.
Heer, versterk mijn hoop!
Amen.

 

Oefening van liefde

God van Liefde,
ik bemin U boven alles en uit geheel mijn hart,
omdat Gij oneindig goed en oneindig beminnelijk zijt,
Uit liefde tot U bemin ik ook alle mensen als mijzelf.
Heer, geef mij steeds meer liefde!
Amen.

 

Oefening van berouw

Barmhartige God,
ik heb spijt over mijn zonden,
omdat ik uw straffen heb verdiend;
maar vooral, omdat ik U,
mijn grootste Weldoener en het hoogste Goed,
heb beledigd.
Ik verfoei al mijn zonden en beloof,
met de hulp van uw genade,
mijn leven te beteren en niet meer te zondigen.
Heer, wees mij zondaar genadig!
Amen.