koffieschenkrooster

12 mei – Gerlinde en Corien
19 mei (Pinksteren) –
26 mei – Annemieke en E. Pyrek

9 juni – Jocelyn en Teresa
23 juni – Fadiah en Teresa

14 juli – Annemieke en Gerlinde
28 juli – Fadiah en Corien